Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

ASPNAIS (o “Responsable do tratamento” ou “Responsable”) articula a protección de datos como parte da súa cultura empresarial. Informámoslle que é posible que a navegación polas diferentes páxinas da nosa empresa (Sitio Web) requira o tratamento de datos persoais, por este motivo poñémosos a disposición dos usuarios (o “Usuario” ou “Usuarios”).a seguinte información legal. .

O Aviso Legal, a Política de Privacidade, a Política de Cookies, as Condicións Xerais e o resto de condicións asociadas ao contrato son o conxunto de normas que definen os termos e condicións que regulan o acceso e uso da parte pública e da parte privada. deste sitio web.

O tratamento dos datos persoais baséase no disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e que derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos) (o “GDPR”) e demais lexislación que a desenvolve.

Os produtos e servizos que ofrece o Responsable están dirixidos a usuarios maiores de 16 anos. No caso excepcional de que se ofreza un servizo especialmente dirixido a menores da devandita idade, o Responsable solicitará o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos datos persoais.

 

RECOPILACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

O sitio web de Nome da empresa recolle unha serie de datos e información xerais cando un suxeito de datos ou un sistema automatizado accede ao sitio web. Esta información e datos xerais almacénanse nos ficheiros de rexistro do servidor. Pódense recoller; os tipos e versións do navegador utilizado, o sistema operativo empregado polo sistema de acceso, o sitio web desde o que chega un sistema de acceso ao noso sitio web (os chamados referentes), os subdominios web, a data e hora de acceso ao sitio de Internet, un enderezo de protocolo de Internet (enderezo IP), o provedor de servizos de Internet do sistema de acceso ou calquera outro dato e información similar que se poida utilizar en caso de ataques aos nosos sistemas de tecnoloxía da información. Toda esta información está dispoñible na parte inferior de todas as páxinas da web ou na seguinte ligazón; Cookies.

O uso desta información é necesario para; entregar o contido do noso sitio web correctamente, optimizar o contido do noso sitio web así como a súa publicidade, garantir a viabilidade a longo prazo dos nosos sistemas de tecnoloxía da información e tecnoloxía do sitio web ou proporcionar ás autoridades a información necesaria para o proceso penal en caso de ataque cibernético.

O Usuario é responsable da veracidade e exactitude dos datos facilitados.

 

INSCRICIÓN NA NOSA WEB

O usuario ten a posibilidade de rexistrarse na nosa páxina web, para o que serán necesarios datos persoais. Estes datos son recollidos e almacenados exclusivamente para o uso interno do Responsable e para os seus fins lexítimos. O Responsable pode solicitar a transferencia a un ou máis Procesadores (por exemplo, servizos de mensaxería) que tamén utilicen datos persoais para unha finalidade lexítima atribuíble ó Responsable.

Os datos recollidos non se ceden a terceiros salvo que exista unha obriga legal de transmitir os datos ou se a cesión ten por obxecto un proceso penal.

O propósito do rexistro do Usuario é permitir que o Responsable ofreza contidos ou servizos que só se poden ofrecer aos usuarios rexistrados. Os usuarios son libres de modificar os datos persoais en calquera momento ou exercer os Dereitos legalmente recoñecidos ante o Responsable.

 

SUBSCRICIÓN A BOLETÍNS COMERCIAIS DE PUBLICIDADE

Neste sitio web, os usuarios teñen a oportunidade de subscribirse ao boletín informativo do Responsable.

Esta subscrición permítelle comunicarse periodicamente sobre; noticias, ofertas, promocións ou outra información do Responsable que poida ser de interese para o Usuario. O boletín só o poderá recibir o interesado se: o interesado ten un enderezo de correo electrónico válido e o interesado rexístrase voluntariamente para recibir este boletín.

Enviarase un correo electrónico de confirmación ao enderezo de correo electrónico rexistrado por un interesado por primeira vez para enviar o boletín, por razóns legais, no procedemento de dobre opt-in. Este correo electrónico de confirmación úsase para probar se o propietario do enderezo de correo electrónico como suxeito dos datos está autorizado para recibir o boletín.

Os datos persoais recollidos como parte do rexistro dun boletín informativo só se utilizarán para enviar o noso boletín. Ademais, os usuarios poden ser informados por correo electrónico, sempre que sexa necesario, cando se realicen cambios no boletín, por razóns técnicas ou legais. Non haberá cesión de datos persoais a terceiros nos datos recollidos no boletín.

O Usuario pode cancelar a subscrición ao noso boletín en calquera momento. Para facilitar a revogación do consentimento, habilitouse unha ligazón para este fin en cada boletín. Tamén é posible darse de baixa do boletín, en calquera momento, comunicándoo ao Responsable dun xeito diferente. Despois dunha revogación, os datos persoais almacenados serán eliminados ou anonimizados, segundo corresponda, polo Responsable.

O boletín informativo do responsable dos chamados píxeles de seguimento. Un píxel de seguimento é unha miniatura gráfica incrustada nos correos electrónicos, que se envían en formato HTML para permitir a gravación e análise do ficheiro de rexistro. Isto permite unha análise estatística do éxito ou fracaso das campañas de mercadotecnia en liña. En función do píxel de seguimento integrado, o controlador pode ver se e cando un suxeito de datos abriu un correo electrónico e que ligazóns do correo electrónico foron invocadas polos suxeitos de datos. Estes datos persoais recollidos nos píxeles de seguimento contidos nos boletíns son almacenados e analizados polo Responsable co fin de optimizar o envío do boletín, así como para adaptar mellor o contido dos boletíns futuros aos intereses do interesado. Estes datos persoais non serán cedidos a terceiros.

CONTACTO A TRAVÉS DO SITIO WEB

O sitio web do controlador ofrece formularios ou enderezos de correo electrónico que lle permiten contactar directamente. Se o Usuario contacta co Responsable por correo electrónico ou mediante formularios de contacto, os datos persoais transmitidos polo interesado almacénanse automaticamente.

Os devanditos datos persoais, transmitidos voluntariamente polo Usuario ao Responsable do tratamento, almacénanse coa finalidade de procesar ou contactar co Usuario. Non hai transferencia destes datos persoais a terceiros.

 

DATOS DE REDES SOCIAIS

Como Responsable, ofrecémosche a opción de utilizar as redes sociais para mellorar a nosa relación comercial e ofrecer aos Usuarios publicidade dirixida a través destas redes.

Se, como Usuario, utiliza redes sociais para comunicarse e interactuar connosco (incluíndo Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube ou outras novas que incorporemos) é probable que isto implique un intercambio de datos entre o Responsable e a rede social. usado.

O uso destas ligazóns ou aplicacións destas redes sociais está suxeito ás súas respectivas condicións de uso e políticas de privacidade. Como Responsable, recomendamos que o Usuario consulte, antes de utilizar as ligazóns ou aplicacións, estas condicións e políticas de privacidade. Para facilitalo, poñemos á súa disposición, na parte inferior de todas as páxinas do sitio web, ou na seguinte ligazón, a nosa política de cookies, a lista de redes sociais que utilizamos e as ligazóns respectivas á súa documentación legal.

O Responsable non se fai responsable das prácticas de privacidade destas redes sociais ou das súas aplicacións, especialmente en termos de confidencialidade, tratamento de datos persoais ou contidos.

 

PRINCIPIOS DE TRATAMENTO

Responsable do tratamento: ASPNAIS (Aviso Legal)

Base xurídica: RGPD: 6.1 a) O interesado facilitou ou consentise o tratamento de dous dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades específicas; 6.1 b) O tratamento sexa necesario para a execución dun contrato no que o interesado sexa parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Finalidade do tratamento: Xestión administrativa das solicitudes realizadas a través da páxina web, seguimento e derivación aos colexiados ou posibles interesados ​​de actividades, novas, cursos, programas ou calquera dos servizos e produtos ofertados que estean relacionados coa actividade institucional que desenvolve o responsable.

Colectivo: Persoas físicas, incluídos os representantes das persoas xurídicas.

Categorías de Datos: Datos de identificación, transaccións e bancarios.

Categoría destinatarios: Non se planifican comunicacións de datos.

Transferencias Internacionales: Non se prevén transferencias internacionais de datos.

Plazo supresión: O Responsable conservará os datos persoais do interesado só durante o período necesario para acadar a finalidade do tratamento, ou na medida en que o lexislador europeo ou outros lexisladores o concedan nas leis ou regulamentos a que estea suxeito o Responsable. Se non se aplica a finalidade do tratamento, ou se vence un período de almacenamento prescrito polo lexislador europeo ou outro lexislador competente, os datos persoais bloquearanse ou eliminaranse de forma rutineira de acordo coas esixencias legais.

Exercicio de dereitos: Como están incluídos nesta Política de Privacidade

Delegado de protección de datos:

 

INFORMACIÓN COMERCIAL OU PUBLICIDADE

O Titular infórmalle de que a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, prohibe o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais a través de calquera medio de comunicación electrónica que non foran previamente solicitados ou autorizados expresamente polos destinatarios salvo que exista unha relación contractual previa. e sempre que o remitente obtivese legalmente os datos de contacto do destinatario e os utilizase para envíos comerciais referidos a produtos ou servizos da súa empresa similares aos contratados inicialmente. Non obstante, aínda que marcara a caixa de aceptación ou existise unha relación contractual previa, poderá revogar en calquera momento o seu consentimento para o envío de comunicacións comerciais de acordo co exercicio dos dereitos que se detallan nesta política..

MEDIDAS DE SEGURIDADE

O Titular comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que se atopan. expostos, sexan procedentes da acción humana ou do medio físico ou natural, todo iso de acordo coa normativa vixente na materia.