1.1. Aviso legal

Aspnais (el “Titular”) facilita aos usuarios (el “Usuario” ou os “Usuarios”) do presente sitio web (el “Sitio Web”) a seguinte información.

1.1.1. Identificación do Titular

Denominación social: ASPNAIS (ASOCIACION DE PADRE O TUTORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL)

NIF: G27018365

Domicilio social: C/ Santiago, 7. 27004 Lugo

Datos de contacto: info@aspnais.org

1.1.2. Condicións de uso

A continuación móstranse os termos e condicións de uso deste sitio web (as “Condicións de uso”), que os Usuarios deben cumprir en todo momento.

Este Aviso Legal xunto coa Política de Privacidade, a Política de Cookies e as Condicións Xerais de Contratación son o conxunto de normas que definen os termos e condicións que regulan o acceso e uso da parte pública e privada deste Sitio Web. .

O Titular esixe a prestación de servizos e subministracións a terceiros, incluído o transporte a través de redes de telecomunicacións, cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non lle corresponda, polo que o acceso poderá ser suspendido, cancelado ou inaccesible por causas dos técnicos.

Por outra banda, o Titular resérvase o dereito a interromper o acceso ao seu sitio web en calquera momento e sen previo aviso, xa sexa por razóns de seguridade, control, mantemento, cortes de enerxía ou calquera outra causa. A devandita interrupción poderá ser temporal ou permanente, caso en que tal circunstancia será comunicada aos Usuarios, que poderán sufrir a perda, no seu caso, da información almacenada nos distintos servizos. En consecuencia, o Titular non garante a fiabilidade, dispoñibilidade ou continuidade do seu sitio web, no caso de que se produzan as citadas causas, polo que en ningún caso se poderá esixir ao Titular ao respecto.

1.1.3. Uso do sitio web

O Usuario comprométese a non utilizar este Sitio Web para realizar actividades contrarias á lei, á moral ou á orde pública e, en xeral, a facer un uso del conforme á lexislación vixente e ás presentes condicións xerais.

1.1.4. Contidos

Os Contidos deste Sitio Web, entendidos por estes, a título meramente enunciativo, os seguintes: índices, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, ligazóns, contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e código fonte teñen de carácter meramente informativo, en ningún caso constitúen asesoramento xurídico ou profesional nin o establecemento dunha relación comercial ou contractual.

O Titular poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Sitio Web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e/ou uso deste Sitio Web.

O Titular non asume ningunha responsabilidade polos enlaces a outros sitios ou páxinas web que, no seu caso, poidan incluírse nel, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede ao sitio web baixo a súa exclusiva responsabilidade. contidos e nas condicións de uso que os rexen.

Tanto o acceso a este sitio web como o uso non consentido que se poida facer dos seus contidos é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

O Usuario comprométese a non utilizar ningún dos Contidos que este Sitio Web pon á súa disposición para realizar actividades contrarias á lei, á moral ou á orde pública e, en xeral, a facer un uso del conforme ás presentes condicións xerais.

1.1.5. Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos da páxina web, entendidos por estes como textos meramente ilustrativos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, enlaces e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño e códigos fonte (en diante, os Contidos) son propiedade intelectual do Titular ou, se é o caso, de terceiros, salvo que se especifique o contrario. Del mismo modo, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad exclusiva de ASPNAIS o en su caso, de terceros, salvo que se especifique lo contrario.

Os Contidos están protexidos pola lexislación vixente en materia de dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor do Titular, ou dun terceiro. Queda prohibida a reprodución total ou parcial, distribución, cesión, comunicación pública, transformación ou calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo Titular dos dereitos de explotación.

Sen prexuízo do anterior, o Usuario poderá visualizar e obter unha copia privada temporal dos Contidos para o seu exclusivo uso persoal e privado nos seus sistemas informáticos (software e hardware), sempre que non teña como finalidade a realización de actividades de carácter comercial ou carácter profesional. , así como a súa distribución, modificación, alteración ou descompilación, salvo autorización expresa do Titular.

En canto ás citas de produtos e servizos de terceiros, o Titular recoñece a favor destes terceiros os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa mera mención ou aparición na Web a existencia de ningún dereito ou responsabilidade do Titular sobre os mesmos. nin o aval, patrocinio ou recomendación do Titular, salvo que se indique expresamente.

En ningún caso, a existencia de sitios enlazados, denominacións ou marcas de terceiros deberá presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación do Titular coas declaracións, contidos ou servizos prestados por estes.

1.1.6. Responsabilidade

O Propietario declina calquera responsabilidade con respecto á información que estea fóra deste Sitio WEB e non xestionada directamente polos nosos informáticos.

En ningún caso, a existencia de sitios enlazados, denominacións ou marcas de terceiros deberá presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación do Titular coas declaracións, contidos ou servizos prestados por estes.

Todas as ligazóns de terceiros á WEB son á súa páxina principal, quedando expresamente prohibidas as ligazóns profundas, o framming e calquera outro uso dos contidos da web, a favor de terceiros non expresamente autorizados.

Queda prohibido o uso de logotipos, marcas rexistradas ou calquera outro gráfico propiedade do Propietario como parte dunha ligazón sen o permiso expreso por escrito.

1.1.7. Lei aplicable e xurisdición

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación aplicable en España.

Para calquera controversia que puidese xurdir entre o Titular e o Usuario, acórdase a submisión, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais da cidade de Lugo.

Skip to content